PLAN PODZIAŁU

OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI CZAKRAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

Zarząd Spółki: Czakram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Dojazd 1, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000733821, NIP 9930573947, o kapitale zakładowym wynoszącym 43.200.000,00 zł ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 535 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 24 lipca 2018 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Podziału spółki Czakram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie poprzez przeniesienie części majątku Czakram Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę nowo zawiązaną.

W załączeniu Plan podziału w formacie pdf do pobrania tutaj

Więcej